VW DUB Edition

Voor en door liefhebbers van Volkswagen

Foto Preview

Artikel 1   Naam

 1. De club draagt de naam: VW DUB Edition

Artikel 2   Het Doel

 1. Plaats bieden voor bezitters/eigenaars van Volkswagen om samen te komen, om te praten
  over/kijken naar Volkswagens en dergelijke. 

Artikel 3 Toegang tot VW DUB

 1. VW DUB Edition staat open voor iedereen die eigenaar/houder is van een auto van het
  merk Volkswagen
 2. Wel zien wij graag lichte vorm van modificatie in de zin van bijvoorbeeld lichtmetalen
  velgen of andere vorm van tuning. (bij oldtimers niet verplicht)
 3. Alleen clubleden mogen aanwezig zijn bij de clubledenvergadering.
   

Artikel 4   Verplichtingen van clubleden tegenover de club 

 1. Clubleden worden verwacht een positief beeld uit te dragen van VW DUB Edition en zich
  daarom correct te gedragen wanneer wij in clubverband aanwezig zijn bij of deelnemen
  aan een activiteit of evenement.
 2. Van clubleden wordt redelijkerwijs verwacht dat tijdens evenementen georganiseerd door
  de club, zij zich ook ten behoeve van de organisatie inzetten.
 3. Het huishoudelijk reglement gelden voor ieder clublid van VW DUB Edition, maar ook voor
  introducés van clubleden die aanwezig zijn bij of deelnemen aan een activiteit of evenement.
  Wanneer clubleden introducés meebrengen, zijn zij verantwoordelijk voor de acties en
  gedragingen van die introducés. Het bestuur zal het clublid aanspreken op het gedrag van
  zijn/haar introducés.
 4. Tijdens een activiteit of evenement van een andere club of organisatie wordt van alle
  clubleden en eventuele introducés verwacht dat zij zich niet alleen houden aan het
  huishoudelijk reglement van VW DUB Edition, maar ook aan de regels van de organiserende
  club of organisatie. 

Artikel 5 VW DUB Edition Reglement

 1. Leden van VW DUB Edition zijn gebonden aan het naleven van de clubreglementen op ieder
  evenement, activiteit of uitstap, georganiseerd door VW DUB Edition of een andere organisatie,
  zolang zij lid zijn van VW DUB Edition.
 2. Elk lid kan een exemplaar van de reglementen overhandigd krijgen of deze nalezen op de website.
 3. Elke overtreding van het reglement zal door het bestuur geëvalueerd worden en eventueel
  gesanctioneerd worden. Bij zware overtredingen of herhalingen van overtredingen wordt en lid
  verwijderd uit de club.
 4. Het bestuur van VW DUB Edition behoud zich het recht voor, om te allen tijde en zonder
  voorafgaande verwittiging, het reglementen te wijzigen of aan te vullen. Elk lid zal van een wijziging
  op de hoogte worden gesteld via alle door VW DUB Edition nuttig geachte media. Elk nieuw
  reglement vervangt het voorgaande.

Artikel 6   Lidmaatschap / Lidmaatschapgeld en Betaling

 1. VW DUB Edition biedt 1 soort clublidmaatschap aan:
  Een chauffeurlidmaatschap, voor eigenaren van auto's van het merk Volkswagen.
 2. Een clublidmaatschap wordt in principe voor de periode van één kalenderjaar aangedaan. Dit geld
  voor een lidmaatschap dat is aangaan in de maand jan t/m de maand mei. Van juni t/m december zal
  het lidmaatschap lopen t/m december van het volgende kalenderjaar.
 3. Bij opzegging van het clublidmaatschap voor het verlopen van het lidmaatschap zal er geen restitutie
  plaatsvinden.
 4. Het clublidmaatschapsgeld wordt per kalenderjaar betaald.
 5. Voor een chauffeurlidmaatschap bedraagt het clublidmaatschapsgels €30,- Per kalenderjaar.

Artikel 7   Bestuur en Bestuurszaken

 1. Bestuur en bestuurstaken:
  Het clubbestuur bestaat uit: voorzitter/penningmeester, secretaris, bestuurslid/clubartikelen inkoper.
 2. Bestuurstaken per bestuurslid
  • De voorzitter/penningmeester treedt naar buiten op als gezicht van VW DUB Edition en draagt
   zorg voor de financiën van de club
  • De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van de clubledenvergadering en de
   bestuursvergaderingen.
  • Het bestuurslid/ clubartikel inkoper voert bestuurstaken uit en draagt zorg voor de inkoop van
   clubartikelen.

Artikel 8   VW DUB Edition activiteiten en producten

 1. Het is voor leden van VW DUB Edition niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het
  bestuur of één van de bestuursleden een activiteit, evenement of bijeenkomst te organiseren in
  naam van VW DUB Edition.
 2. Het is voor leden van VW DUB Edition niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het
  VW DUB Edition bestuur of één van zijn bestuursleden, clubartikelen te maken of te laten maken 
  en/of deze voeren of laten voeren.

Artikel 9   Wijze van bijeenroeping van de ledenvergadering

 1. De VW DUB Edition zal de clubleden tenminste twee weken van tevoren via e-mail inlichten over
  de datum, het tijdstip en de locatie van de ledenvergadering.

Artikel 10  Bestemming van batig saldo van de club na ontbinding

 1. Indien VW DUB Edition wordt opgeheven zal het batig saldo naar rato worden verdeeld onder de
  clubleden en het club bestuur.

Artikel 11  Huishoudelijk reglement

 1. Op de dag van de meeting wordt er maximum 20 minuten gewacht op de plaats van afspraak. Als
  een clublid vertraagd is laat hij/zij dit zo spoedig mogelijk weten zodat er een oplossing gezocht
  kan worden.
 2. Wanneer de clubleden in clubverband op weg zijn naar een meeting, wordt er, tenzij anders
  afgesproken, in colonne gereden voor zover dit mogelijk is en met inachtname van de veiligheid
  van de leden zelf en de andere weggebruikers.
 3. Ook in colonne gelden de gewone verkeersregels. Eventuele overtredingen en de bekeuring die
  daarop volgt zijn volledig ten laste van het clublid en kunnen niet verhaald worden op
  VW DUB Edition noch op haar bestuursleden.
 4. Gevaarlijke manoeuvres zijn verboden en zullen gevolgd worden door sancties. Bij herhaaldelijke
  overtredingen zal het betrokken clublid verwijderd worden als clublid. Er zal dan geen restitutie
  plaatsvinden van het clublidmaatschapsgeld.
 5. Clubleden worden geacht nuchter bij een meeting aan te komen en deze ook zo te verlaten. Als
  je dronken of beschonken achter het stuur kruipt, breng je niet alleen jezelf maar ook je
  clubleden en de andere weggebruikers in gevaar. Daarnaast kunnen jouw acties een smet zijn op
  de naam van VW DUB Edition. Overtreders worden streng gesanctioneerd, met verwijdering van
  het clublidmaatschap tot gevolg.
 6. VW DUB Edition en haar bestuursleden zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materiële,
  fysieke, psychische of morele schade geleden door clubleden of hun auto`s of derden of hun
  auto`s ter gevolge van ongevallen veroorzaakt door clubleden of derden.
 7. VW DUB Edition is een open en neutrale club. VW DUB Edition neemt geen politieke standpunten
  in. Racistische, kwetsende of beledigende opmerkingen richting andere mensen of automerken
  worden niet getolereerd.
 8. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij VW DUB Edition, voor het einde van de periode van
  lidmaatschap, zal geen restitutie plaatsvinden van het resterende lidmaatschap geld. Tevens is de
  persoon verplicht de kortingspas in te leveren.
 9. Ieder lid dat meedoet aan het VW DUB Edition spaarplan kan tot aan de (aan)betaling van de
  buitenlandse trip/ meeting is gedaan, te allen tijde, ook zonder opgaaf van reden, zijn/haar op die
  manier gespaarde geld (via het VW DUB Edition spaarplan) schriftelijk opeisen. Na de (aan)betaling
  is dat alleen maar mogelijk via het door hem/haar zelf afgesloten annulering verzekering (en volgens
  de daarvoor geldende voorwaarden). Extra spaartegoed dat via het VW DUB Edition spaarplan is
  gespaard en wat niet valt onder de (aan)betaling van reis of accommodatie kosten is te allen tijde
  schriftelijk op te eisen.
 10. Een ieder lid dat meegaat/rijdt naar een buitenlandse trip/meeting wordt geacht persoonlijk
  hiervoor verzekerd te zijn (reisverzekering). Voor het voertuig dat mee gaat naar een buitenlandse trip/meeting is een ANWB- of vergelijkbare buitenlandse verzekering afgesloten.


  Deze statuten zijn voor het laatst bijgewerkt op: 18-09-2010

Login

Facebook Image

Online

We hebben 122 gasten en geen leden online

Copyright © 2014 VW DUB Edition.
All Rights Reserved.